talentontwikkeling in de medezeggenschap?

ONZE ONDERSTEUNING:

talentontwikkeling in de medezeggenschap

Werken aan betere resultaten

  • We werken aan een (h)echt team: de samenwerking!
  • Welke kwaliteiten zijn in de OR aanwezig?
  • Hoe wordt 'handen en voeten' gegeven aan medezeggenschap
  • We richtingen individuele ontwikkeling in voor OR-leden
  • Competentieontwikkeling voor alle OR-leden
  • Betere resultaten door 'een toegevoegde waarde' in het overleg
  • Scholingsplan met aandacht voor: leren en verbeteren
scholingsplan ondernemingsraad

Ja, wij willen als ondernemingsraad aan de slag

met Talentontwikkeling Medezeggenschap!

De huidige praktijk van de medezeggenschap

De praktijk laat zien dat een groot aantal van de medezeggenschapsorganen weinig reflecteren op het functioneren van de medezeggenschap. We snappen heel goed dat dit veelal te maken kan hebben met ieders drukke werkzaamheden: het gaat ten koste van het verbeteren en vernieuwen van processen.

Ook merken we dat tijdens maatwerktrainingen fantastische doelen worden bedacht . En taken worden keurig verdeeld onder de leden. Maar terug in de organisatie wordt dit helaas niet altijd omgezet naar doelgerichte processen. Er wordt dus geen duidelijke lijn uitgezet van "wat willen we ..." naar concreet "wat en hoe gaan we dat dan doen ..?".

Individuele OR-leden stoppen veel energie in de verschillende activiteiten van de ondernemingsraad, maar er is weinig of geen zicht op de doelgerichtheid en de samenhang tussen die activiteiten. 

Sommige leden zijn vooral bezig met wat er leeft in de achterban en anderen zijn weer geïnteresseerd in ingewikkelde beleidsthema's. Het blijkt lastig om die individuele gerichtheid om te zetten naar doelgerichte samenwerking. 

Het is ook nog eens lastig om als collectief team gebruik te maken van de verschillende individuele competenties binnen de ondernemingsraad. 

Resultaatgericht werken door te sturen op de hoofdprocessen van medezeggenschap!

MZ processen

Het uitgangspunt is dat (in het belang van de organisatie in al haar doelstellingen) de invloed van de ondernemingsraad groter wordt, naarmate er in de genoemde hoofdprocessen meer waarde wordt toegevoegd en naarmate die hoofdprocessen meer in samenhang worden georganiseerd en aangestuurd.

Het betekent dat de verschillende individuele oriëntaties en competenties hun plek krijgen in de genoemde hoofdprocessen en de individuele ontwikkelingsgerichtheid wordt gestimuleerd.

Een OR-lid kan in verscheidene processen actief zijn, afhankelijk van oriëntatie, competenties en gewenste ontwikkeling.

Ontwikkelingsgericht werken als ondernemingsraad

In vele organisaties zie je dat er gewerkt wordt aan ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, waaronder competentiemanagement. De ondernemingsraad kan voor het verbeteren van de resultaten goed gebruik maken van de hierbij passende instrumenten.

De onderliggende gedachte is dat de ondernemingsraad alleen maar kan leren en verbeteren, als de individuele OR-leden leren en verbeteren. Dat individuele leren en verbeteren kan aangestuurd worden door het koppelen van heldere competentieprofielen aan de diverse medezeggenschapsprocessen.

Die medezeggenschapsprocessen zijn gericht op het realiseren van de geformuleerde (medezeggenschaps)doelstellingen en worden uitgevoerd door OR-leden, die, als vakvolwassen medezeggenschappers, gestimuleerd worden en in staat worden gesteld om relevante competenties te verwerven.

Dan zien we het volgende beeld:

competenties en processen medezeggenschap

Zo snijdt het mes aan twee kanten: de kwaliteit van de medezeggenschap groeit en medewerkers verwerven relevante (medezeggenschaps)competenties. Die ook ingezet worden in de eigen organisatie.

Want de ontwikkelingsrichting van de ondernemingsraad wordt versterkt, als zij gesteund wordt door de bestuurder en HRM-leiding. Uiteindelijk wordt het daardoor mogelijk dat medezeggenschapscompetenties erkend worden als Elders Verworven Competenties (EVC's).

scholingsplan ondernemingsraad

Ja, wij willen als ondernemingsraad aan de slag

met Talentontwikkeling Medezeggenschap!