Onze Algemene Voorwaarden

Talentontwikkeling Medezeggenschap maakt onderdeel uit van Bubberman - training en advies voor ondernemingsraden.

Algemene voorwaarden Talentontwikkeling Medezeggenschap

Hieronder de algemene voorwaarden die wij in relatie met klanten hanteren:

 1. Geldigheid
  Van elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin Bubberman – training & advies optreedt als opdrachtnemer maken deze algemene voorwaarden deel uit.
 2. Grondslag van de dienstverlening
  Bij haar dienstverlening gaat Bubberman – training & advies uit van de verkregen informatie. Volledigheid en juistheid ervan werken rechtstreeks door in de kwaliteit van de diensten.
 3. Inspanningsverplichting
  Bubberman – training & advies verplicht zich tot dienstverlening met optimale kwaliteit maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de implementatie van haar diensten.
 4. Geheimhouding
  Bubberman – training & advies zal alle op de opdrachtgever te herleiden informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen op een zodanige wijze behandelen dat deze slechts met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden bekend zal worden.
 5. Auteursrecht
  Alle geprinte, gedrukte en elektronische teksten van Bubberman – training & advies vallen onder het auteursrecht. Tenzij in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, verwerft de opdrachtgever slechts een eenmalig publicatierecht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Bubberman – training & advies (een deel van) de teksten op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.
 6. Werk voor derden
  Voorzover de uitvoering van de opdracht dit vereist heeft Bubberman – training & advies het recht bepaalde activiteiten door derden te laten verrichten. De opdrachtgever zal daarover vooraf in kennis worden gesteld.
 7. Annuleringsregeling
  De overeenkomst kan op elk moment door één der partijen worden beëindigd. De opdrachtgever is in dat geval slechts verplicht tot betaling van de daadwerkelijk ontvangen diensten en/of het door opdrachtgever reeds verrichte voorwerk.
 8. BTW
  Als vennoot van MZLeeuw is Bubberman – training & advies vrijgesteld van het in rekening brengen van BTW voor training en begeleiding van de ondernemingsraad. Advieswerkzaamheden worden wel met BTW gefactureerd.
 9. Facturering
  Verleenden diensten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 28 dagen. Na overschrijding daarvan volgt een eenmalige herinnering. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan heeft Bubberman – training & advies het recht om meerkosten van incasso eveneens in rekening te brengen.
 10. Ziekte en calamiteiten. In geval van ziekte of calamiteiten die de trainer verhinderen de overeengekomen training/begeleiding uit te voeren wordt met de opdrachtgever overlegd over vervanging of uit- of afstel.
 11. Garantieregeling
  Na afloop van onze dienstverlening zal regelmatig klantcontact worden georganiseerd. Meent u echter dat in de twaalf maanden volgend op de training of begeleiding dat onze inspanningen niet de door u verwachte kwaliteit hebben, dan laat u ons dat weten. De in rekening gebrachte agogische kosten (niet reis-/verblijf- en eventuele andere bijkomende kosten) worden per ommegaande teruggestort.
 12. Aansprakelijkheid. Bubberman – Training en advies is niet aansprakelijk voor materiële schade of letselschade als gevolg van trainingsactiviteiten. De opdrachtgever wordt geadviseerd bij outdoor-activiteiten zich hiervoor te verzekeren.
 13. Klachtenregeling
  Mocht u klachten hebben over dienstverlening, dan gaan we er van uit dat u deze allereerst bespreekt met de uitvoerder. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat dan hopen we dat u zich binnen zeven dagen richt tot Bubberman – training & advies. Uw klacht wordt in behandeling genomen samen met u en op wie uw klacht betrekking heeft. Strikt vertrouwelijk en met een schriftelijke reactie binnen 30-dagen. Zo nodig kan deze termijn in overleg met u met nog eens 30-dagen worden verlengd. Bent u over de uitkomst van deze klachtenbehandeling niet tevreden dan wijzen wij in overleg met u een onafhankelijk derde aan die uw klacht onderzoekt en daarover een voor ons bindend advies uitbrengt, in afschrift aan u. De kosten van deze klachtenbehandeling zijn voor rekening van Bubberman – training en advies.